צו האוסר שימוש בסימן המסחר

בית המשפט העליון מגדר את הצו האוסר שימוש בסימן המסחר של פי.אם.אס טכנולוגיות אילת בע”מ. בית המשפט העליון השאיר על כנה את ההחלטה בדבר הצו האוסר את השימוש בסימן המסחר ‘פילו-אש’, בצורה מגודרת.
בית המשפט העליון הותיר את החלטות בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט ע’ גרוסקופף) בת”א 16608-08-17 מיום 31.8.2017, בה נתקבלה בקשת המבקשת למתן סעד זמני שיאסור על המשיבים להשתמש בסימני מסחר שלה; וכן על החלטה מיום 13.9.2017, בה נדחתה בקשת המבקשת לפי פקודת ביזיון בית משפט בטענה שהמשיבים אינם עומדים בתנאי הצו הזמני.

המבקשת והמשיבים מתחרים זה בזה

המבקשת והמשיבים מתחרים זה בזה, והמבקשת טוענת כי המשיבים משתמשים בסימן מסחר רשום שלה, תוך הטעיית לקוחות. בית המשפט נעתר לבקשתה להורות על סעד זמני שימנע ממנה לעשות כן, אולם המבקשת טוענת כי הצו שניתן הוא צר ומצומצם, וכי היה על בית המשפט להרחיבו. עוד נטען כי המשיבים מפרים את הוראות הצו, אך בית המשפט המחוזי דחה שלא כדין את בקשת המבקשת לפי פקודת ביזיון בית משפט בעניין זה.
בית המשפט העליון דחה, בלא להיזקק לתשובה מאת המשיבים את הערעור. והדגיש שבהחלטת בית המשפט המחוזי נאמר ביחס לבקשת המבקשת כי זו צומצמה במהלך הדיון על-ידי המבקשת “לבקשה לאסור על המשיבים להשתמש בצירוף המילים ‘פילו-אש’ בעברית ובאנגלית. ויודגש, הבקשה היא לאסור על השימוש בצירוף ולא לאסור על השימוש במילים ‘פילו’ ו/או ‘אש'”. לבקשה זו נעתר בית המשפט המחוזי במלואה, וכך הורה: “המשיבים נדרשים להימנע מהשימוש בצירוף ‘פילו-אש’ בעברית או באנגלית במסגרת הלוגו בו הם משתמשים, במסגרת פרסומים ובכל דרך אחרת”.

המבקשת טוענת כי היה על בית המשפט להרחיב את הצו

כעת טוענת המבקשת כי היה על בית המשפט להרחיב את הצו שניתן, אך אין בפיה הסבר כלשהו לדברים הללו, שלפיהם הבקשה צומצמה על-ידי המבקשת עצמה, וכל מבוקשה – הלכה למעשה – ניתן לה. המבקשת לא טענה שבית המשפט שגה בהבנת הסכמתה או כיוצא בזה. במצב דברים זה, בקשת רשות הערעור העלתה תמיהה, אצל בית המשפט העליון שקבע שאין הצדקה להעתר לה. ושככל שסבורה המבקשת כי קיימות נסיבות חדשות שלא נדונו בדיון הקודם, ואשר מצדיקות לדון מחדש בהיקף הצו הזמני, עליה לפנות בבקשה חדשה בעניין לבית המשפט המחוזי.
בעניין ביזיון בית המשפט קבע בית המשפט העליון, כי בהחלטה זו נקבע כי פעולות המשיבים עומדות בגדרי הצו שניתן, תוך שהודגשו גבולותיו המדוייקים, וכך אכן עולה מהראיות שהוצגו על-ידי המבקשת. הבקשה שהוגשה בהקשר זה אינה אלא ניסיון עקיף להרחבת הצו שניתן, ואין לה מקום.

פורסם ע”י עו”ד: עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע